Prawnsoda
White Lion
White Lion
Part of an on going series of anti-jokes.
<- BACK